top of page
Miljö och ekonomi går hand i hand

Förnybar energikälla

​Solceller genererar elektricitet genom att omvandla solens strålar till el. Solen är en förnybar energikälla som är tillgänglig i obegränsad mängd. Genom att använda solenergi minskar vi behovet av fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Det i sin tur förminskar klimatpåverkan i hög utsträckning.

Låg miljöpåverkan vid produktion

Även om solceller kräver energi och resurser för tillverkning, har de en relativt låg miljöpåverkan jämfört med andra energislag.

Minskade utsläpp

Solceller är en "ren" energikälla och producerar ingen direkt luftförorening eller växthusgasutsläpp under driftsfasen. Genom att ersätta konventionella produktionsmetoder med solceller så minskar vi utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser som bidrar till global uppvärmning.

Minskat beroende av externa energikällor

Genom att installera solceller på tak eller mark kan hushåll och företag generera sin egen el och minska sitt beroende av externa energikällor. Detta ökar energisäkerheten och minskar sårbarheten för prissvängningar och tillgänglighetsproblem som kan uppstå.

bottom of page